Титулка_1

ЗМІСТ

 1. Gadzalo Ya. M., Kaminsky V.F., Saiko V.F. [Crop rotations in agriculture of Ukraine] {Crop rotations in agriculture of Ukraine} 3-6
 2. Шевченко М.С., Лебідь Є.М., Десятник Л.М. [Продуктивність науково обґрунтованих сівозмін у зоні Степу] {The productivity of scientifically based crop rotation in Steppe zone} 7-12
 3. ТарарікоО.Г., Ільєнко Т.В., Сиротенко О.В., Кучма Т.Л. [Формування збалансованих агроландшафтів на принципах ґрунтозахисної контурно-меліоративної системи землекористування] {Balanced agrolandscapes formation on the principles of the soil-conservative contour reclamative system of land use} 13-18
 4. Танчик С.П., Бабенко А.І. [Продуктивність пшениці озимої залежно від попередників e правобережному Лісостепу] {The productivity of winter wheat depending by predecessors in Rignt-Bank Forest-Steppe} 19-22
 5. Єщенко В.О. [Роль сівозмін у сучасному землеробстві] {Crop rotations role in modern agriculture} 23-27
 6. Господаренко Г.М., Черно О.Д. [Урожайність пшениці озимої після різних попередників на фоні тривалого застосування добрив у сівозміні] {The yield of winter wheat after different predecessors under long-termfertilization in crop rotation} 28-31
 7.  Бойко П.І., Шаповал І.С., Демиденко О.В., Блащук М.І. [Продуктивність агрофітоценозів різноротаційних сівозмін у Лівобережному Лісостепу] {Agrophytocenoses productivity of crop rotations with different duration in the Left-Bank Forest-Steppe} 32-37
 8. Качмар О.Й., Вавринович О.В., Щерба М.М. [Вплив систем удобрення на продуктивність короткоротаційних сівозмін в умовах Західного регіону України] {The effect of fertilizers on the productivity of crop rotations with short duration in Western region of Ukraine} 38-46
 9. Дегодюк С.Е., Дегодюк Е.Г., Літвінова О.А. [Сівозмінний чинник в системах обробітку грунту і удобрення] {Crop rotation factor in tilling and fertilizing systems} 47-50
 10. Слюсар І.Т., Гера О.М. [Структура посівних площ і сівозміни на осушуваних органогенних ґрунтах] {The structure acreage and crop rotation on drained organic soils} 51-55
 11. Цвей Я.П. [Формування родючості ґрунту в короткоротаційних сівозмінах Лісостепу] {Soil fertility forming in short crops rotations of Forest-Steppe} 56-59
 12. Слюсар І.Т., Савчук О.І. [Продуктивність короткоротаційних сівозмін в умовах осушуваних земель Полісся] {Productivity of short-term crop rotation left-bank in conditions on drained soil of Polissia} 60-63
 13. Вожегова Р.А., Малярчук М.П., Писаренко П.В., Мішукова Л.С., Котельников Д.І. [Формування сівозмін на зрошуваних землях відповідно до гідромодулю зрошувальних систем] {Formation of crop rotation in irrigated lands depends to duty of water irrigated hydrological systems} 64-67
 14. Малієнко А.М. [Деякі шляхи оптимізації режиму вологості грунту у посівах польових культур] {Some problems in optimization of soil water regime in field crops} 68-76
 15. Кірілеско О.Л., Корнійчук О.В. [Вплив насичення сівозмін багаторічними травами, заорювання соломи та сидератів на баланс гумусу в ґрунтах] {Effect of saturation rotation grasses, straw and green manure plowing on the balance of humus in the soil} 77-81
 16. Мазур Г.А. [Залежність продуктивності агроценозу від рівня родючості ґрунту] {Dependence of productivity of agrocenosis from the level of soil fertility} 82-87
 17. Коваленко А.М. [Сівозміни – важлива складова ефективного використання зрошуваних земель] {Crop rotations – the constituent of the effective use of the irrigated earths is important} 88-92
 18. Борзих О.І., Ретьман С.В., Неверовська Т.М., Чайка В.М., Федоренко А.В., Бахмут О.О., Котова А.В., Пилипенко Л.А. [Фітосанітарний стан агроценозів в Україні в умовах зміни клімату] {Phytosanitary state of agrocenoses in Ukraine} 93-97
 19. Черно О.Д. [Фізичні та біохімічні показники якості зерна пшениці озимої за тривалого удобрення] {Physical and biochemical properties of the quality of winter wheat under long-term fertilization} 98-102