ЗМІСТ

 1. Малієнко А.М.[Щільність дерново-підзолистого супіщаного ґрунту у польовій сівозміні залежно від прийомів обробітку] {Density of sod-podzolic loamy-sand soil in field crop rotation by different tillage systems} 3-10
 2. Мазур Г.А., Ткаченко М.А., Шкляр В.М., Пелюховський С.Г.[Вплив технології вирощування на продуктивність сівозміни в Правобережному Лісостепу] {Influence of intensification of agriculture on the productivity of crop rotation in the Forest-Steppe } 10-14
 3. Shevchenko I.P., Kolomiiets L.P. [Optimization of rural land use in the requirements of european integration] {Optimization of rural land use in the requirements of european integration} 15-19
 4. Ятчук В.Я.[Баланс елементів живлення в зерновій сівозміні за різних способів основного обробітку сірого лісового ґрунту] {Balance of nutrient elements in five-fields corn crop rotation at different methods of basic of grey forest soil} 20-23
 5. Зведенюк Т.Б., Гаврилов С.О., Тараріко Н.М. [Продуктивність зернової сівозміни та родючість сірого лісового ґрунту за різних систем основного обробітку] {The productivity of grain crop-rotation and gray-forest soil fertility with use different systems of basic tillage} 24-27
 6. Слюсар І.Т., Соляник О.П., Сербенюк В.О., Гера О.М., Личук Г.І. [Формування високопродуктивних агроценозів на осушуваних органогенних грунтах гумідної зони] {Formation of highly productive agrocenoses on drainage organic soils of humid zone} 28-32
 7. Терещенко К.Є., Терещенко О.М. [Структурно-агрегатний стан чорнозему еродованого залежно від способів обробітку та удобрення] {Structure-aggregate state chernozems erosion depending on the methods of treatment and fertilizer} 33-35
 8. Приблуда В.В.[Продуктивність п’ятипільної зернової сівозміни та економічна ефективність технологій вирощування] {Productivity five-course grain crop rotation and economic effectiveness of cultivation technologies} 36-39
 9. Танчик С.П., Петренко І.М. [Вплив систем землеробства та основного обробітку грунту в сівозміні на ботаніко-біологічну структуру забур’яненості посівів буряків цукрових] {Effect of farming systems and basic soil tillage in crop rotation on the botanical and biological weediness structure of sugar beet crop} 40-45
 10. Нецик М.В. [Зміна якісних характеристик ґрунту за використання органічних миючих засобів у побуті] {Changes of soil quality characteristics by using organic detergents in everyday life} 46-50
 11. Корсун С.Г., Давидюк Г.В., Клименко І.І., Довбаш Н.І., Хмара Т.М. [Спосіб фіторемедіації сільськогосподарських земель, забруднених важкими металами] {Method of phytoremediation on agricultural land contaminated by heavy metals} 51-53
 12. Ізюмова О.Г. [Тепловий режим грунту в умовах техногенних викидів цементного пилу] {Heating mode of soil under technogenic waste of cement dust} 54-57
 13. Малиновська І.М., Пташнік М.М. [Вплив удобрення і скошувань травостою багаторічного перелогу на угруповання мікроорганізмів в ґрунті] {Impact of fertilizing and mowing of perennial fallow herbage on the soil microbiocenosis community} 58-62
 14. Асанішвілі Н.М., Корсун С.Г., Шляхтурова С.П. [Якість зерна кукурудзи залежно від технології вирощування в північній частині Лісостепу] {The quality of the corn grain depending on growing technology in the northern part of Forest-Steppe} 63-66
 15. Юла В.М., Камінська В.В., Мушик Б.В. [Ефективність технології вирощування вівса у північній частині Лісостепу] {The effectiveness of the technology of cultivation of oats in the Northern part of the Forest-Steppe} 67-69
 16. Любчич О.Г. [Формування продуктивності проса залежно від щільності ґрунту] {Millet productivity formation depending on soil density} 70-73
 17. Мосьондз Н.П. [Формування продуктивності сої залежно від технологічних заходів вирощування в умовах північної частини Лісостепу] {The impact of technological measures on the soybean productivity seeds in the northern part of Forest-Steppe} 74-77
 18. Вишнівський П.С., Губенко Л.В., Любчич О.Я. [Формування продуктивності сортів льону олійного залежно від рівня удобрення в умовах північної частини правобережного Лісостепу] {Formation of oilseed flax varieties productivity depending on the level of fertilization in northern part of Right-Bank Forest-Steppe} 78-80
 19. Сайко В.Ф., Вишневський В.С. [Вплив елементів технології на формування продуктивності гірчиці чорної сорту Вікторія] {The effect of technology elements for the formation of productivity of black mustard variety of Victoria} 81-83
 20. Шляхтуров Д.С. [Продуктивність сортів квасолі залежно від технологічних заходів в умовах північної частини Лісостепу] {Productivity of beans varieties depending on the technological methods in a northern part of Forest-Steppe} 84-87
 21. Голодна А.В., Яблонська В.В. [Урожайність та якість зерна люпину вузьколистого за вирощування в зоні західного Полісся] {Blue lupine productivity and quality of its graine when grawing on western Polyssya zone condition} 88-91
 22. Шлапунов В.Н., Карпей О.Н. [Влияние технологических приемов выращивания на продуктивность лядвенца рогатого в условия Беларуси] {Impact of growing technologies measures on bird-foot trefoil’s productivity in the condition of Belorussia} 92-96
 23. Слюсар С.М. [Продуктивність сорго суданського залежно від способів внесення мінеральних добрив] {Sorghum sudanese productivity depending on fertilizing application methods} 97-99