79[Зміст] 

 1. Мазур Г. А., Ткаченко М. А., Бойко Я. І. [Вплив комплексної хімічної меліорації на вбирний комплекс сірого лісового ґрунту] {Influence of complex chemical reclamation for absorbing complex of gray forest soils} 3-9
 2. Слюсар І. Т. [Удобрення зернових культур на осушуваних органогенних грунтах Полісся] {Fertilizing of cereals crops on drained organic soils of Polissya} 10-15
 3. Польовий В. М. [Баланс калію під культурами сівозміни за різних систем удобрення] {The balance of potassium in fields of crops rotations at different fertilizing systems} 16-21
 4. Никитюк Ю. А. [Агроекологічна оцінка систем удобрення картоплі в Поліссі] {Agroecological assessment of fertilizing systems for potatoes in Polissya} 21-28
 5. Крикунова О. В., Сенчук С. М. [Баланс поживних речовин у грунтах Київської області та шляхи його покращання] {The balance of nutrients in the soils of Kyiv region and ways to improve } 29-36
 6. Бітюкова Л. Б., Драч Ю. О. [Вплив добрив на функціонування мікробного ценозу сірого лісового грунту під кукурудзою] {Effect of fertilizers on microbial cenosis functioning in gray forest soil in the maize field} 37-45
 7. Рідей Н. М., Строкаль В. П. [Агроекологічна оцінка сільськогосподарських угідь на чорноземах типових] {Agroecological assessment of farmland on typical chernozems soils} 46-55
 8. Галиш Ф. С. [Вплив систем основного обробітку грунту й удобрення на продуктивність гороху] {Influence of primary tillage and fertilization on productivity of peas} 56-64
 9. Манько Ю. П., Кобзиста Л. П., Кобзистий Ю. А. [Забур’яненість посівів у сівозміні залежно від умісту елементів мінерального живлення у ґрунті] {Weediness of crops in rotation depending on the contents of mineral nutrients in the soil} 64-72
 10. Молдован В. Г. [Кількісно видовий склад бур’янів у сівозмінах Правобережного Лісостепу] {Quantitative and species composition of weeds in crop rotations of Right-Bank Forest-Steppe} 72-78
 11. Квасніцька Л. С. [Вплив бобових культур на продуктивність п’ятипільних сівозмін] {Effect of legumes in five-fields crop rotations productivity} 78-81
 12. Огієнко Н. І. [Динаміка вмісту і запасів гумусу в чорноземі типовому Лівобережного Лісостепу під багаторічними травосумішами] {Dynamics of content and reserves of humus in typicalchernozems onLeft-Bank Forest-Steppe under perennial grass mixtures} 81-86
 13. Маційчук В. М. [Вплив удобрення й норм висіву на формування врожайності нових сортів льону довгунцю] {Effect of fertilizing and seeding rates on yield formation of new varieties of flax} 87-91
 14. Свистунова І. В. [Формування продуктивності тритикале озимого залежно від строків сівби та біологічних особливостей сорту] {Formation of productivity of winter triticale depending on sowing time and biological characteristics of varieties} 92-99
 15. Кириєнко Г. С. [Вплив удобрення на урожайність і якість зерна пивоварного ячменю в умовах Західного Лісостепу] {Influence of fertilization on yield and grain quality of malting barley in Western Forest Steppe} 99-103
 16. Ратошнюк В. І., Ратошнюк І. Ю., Ратошнюк О. Г., Данкевич Є. М. [Ефективність вирощування кукурудзи і пелюшко вівсяної суміші в зоні Полісся] {The effectiveness of growing of maize and oat-field peas mixture in the zone of Polissya} 104-110
 17. Шваб С. Б., Мирончук В. П. [Врожайність льону олійного залежно від норм висіву насіння та удобрення] {Productivity of oil flax depended on seeding and fertilizing rates} 110-115
 18. Сич З. Д., Кубрак С. М. [Вплив схем висаджування горщечкової розсади дині на її продуктивність в плівкових теплицях] {Effect of planting schemes melon pot seedlings on its productivity in the film greenhouses} 115-121