83Міжвідомчий тематичний науковий збірник “Землеробство” (випуск 83). – К.: ВП “Едельвейс”, 2011. – 144 с. У збірнику представлено результати досліджень з питань розроблення й освоєння сівозмін, системи обробітку грунту, удобрення культур, способів відтворення та підвищення родючості грунтів, нових технологій вирощування зернових і кормових культур.

Розрахований на науковців, фахівців агропромислового виробництва, викладачів сільськогосподарських навчальних закладів, аспірантів і студентів.

ЗМІСТ

 1. Тараріко Н.М., Ятчук В.Я., Гаврилов С.О., Красюк Л.М. Вплив основного обробітку на сірий лісовий ґрунт та його гумусний стан.. 3с.
 2. Слюсар І.Т., Гера О.М., Сербенюк В.О. Інфільтрація біогенних сполук за сільськогосподарського використання торфовищ. 12с.
 3. Єрмолаєв М.М., Літвінов Д.В., Єрмолаєва Т.М., Товстенко М.П., Ткачов О.І., Гордієнко Т.І. Продуктивність пшениці озимої у короткоротаційних сівозмінах на чорноземі типовому. 17с.
 4. Дегодюк С.Е., Бондар Є.А. Вплив органоEмінеральних і біоактивних добрив на урожайність кукурудзи та вміст фосфору і калію у сірому лісовому грунті…22с.
 5. Ізюмова О.Г. Вплив промислових викидів кальцієвмісного пилу на хімічні властивості ґрунту. 29с.
 6. Молдован В.Г., Молдован Ж.А. Технологія вирощування багаторічних травосумішок на еродованих ґрунтах західного Лісостепу 35с.
 7. Манько Ю.П. , Литвиненко І.В. Вплив технологій на вміст гумусу в чорноземі типовому 41с.
 8. Ткачов О.І., Вірьовка В.М. Особливості лісорозведення на осушуваних торфовищах Лісостепу .. 47с.
 9. Кирилюк В.П. Вплив систем основного обробітку грунту та удобрення на забур’яненість посівів буряків цукрових. 54с.
 10. Цюк О.А. Якість зерна пшениці озимої за різних технологій вирощування  61с.
 11. Худяков О.І. Ефективність позакореневого підживлення кукурудзи.67

ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР

 1. Олійник К.М., Давидюк Г.В. Продуктивність і якість зерна пшениці озимої за різних технологій вирощування 72с.
 2. Гірко О.В., Волощук С.І., Гірко В.С. Вплив комплексного захисту на ефективність елементів технології вирощування тритикале озимого 78с.
 3. Кононюк Л.М., Дмитренко О.В. Особливості сортової агротехніки пшениці озимої в північному Лісостепу  88с.
 4. Вишнівський П.С. Ефективність застосування мінеральних добрив та бактеріальних препаратів у технології вирощування ріпаку ярого 95с.
 5. Томашова О.Л., Томашов С.В. Кореляційні зв’язки структури врожаю ріпаку озимого з елементами технології вирощування 101с.
 6. Венедіктов О.М. Урожайність і посівні якості сої залежно від десикації в Правобережному Лісостепу 105с.
 7. Боговін А.В., Шаповалов С.О., Варчук С.С., Халін С.Ф., Верягіна Н.В. Хімічний склад дикорослих і культурних бобових видів рослин у Лівобережному Лісостепу 113с.
 8. Тринчук О.О., Гунько С. М. Накопичення молочної кислоти в процесі ферментації за виробництва нових видів продукції з гливи звичайної 121с.

ІСТОРІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ НАУКИ

 1. Піщенко О. Розвиток механізації сільськогосподарського виробництва в Україні у 50-их рр. ХХ СТ. 128с.