Current state and development prospects of organic farming on the territory of Rivne region
PDF (Українська)

Keywords

organic farming, the agriculture land quality, organic production, radioactive contamination of soils, soil degradation.

How to Cite

Sobko, Z., Voznyuk, N., & Masovets, B. (2018). Current state and development prospects of organic farming on the territory of Rivne region. Interdepartmental Thematic Scientific Collection "Agriculture", 1(94), 9-14. https://doi.org/10.31073/zem.94.9-14

Abstract

This article reviews the concept of organic farming, describes organic farming systems and their characteristics. It has been found out that the development rates of organic farming are constantly increasing on the territory of Ukraine, and in particular on the territory of Rivne region. It was discovered that for the implementation of organic farming it is necessary to improve the regulatory framework. The main requirements for the quality of land intended for organic agriculture were investigated in this study. The main of these requirements is the absence of contamination with pesticides, heavy metals, radio-nuclides and other pollutants. It was revealed that the territory of Rivne region has all the social, economic and environmental conditions for organic farming implementing. However, due to irrational land resources use in the region, land degradation has emerged. This is manifested in the reduction of fertility, declining quality, withdrawal from agricultural use. Also exam-ined are the basic requirements for the quality of land intended for organic farming. It was established that Rivne agricultural land belongs to three groups of suitability for organic farming. These groups are: suitable, limitedly suitable and unsuitable. The analysis of the region’s qualitative state changes in agricultural lands for the period 2000-2010 has been done. The land’s quality has deteriorated significantly over the last 10 years: the suitable group’s lands have moved to the limited suitability group, and agricultural land from the limited suitability group has moved to a group of unsuitable ones. The organic farming implementation in the Rivne region will preserve and improve the quality of land resources significantly.

https://doi.org/10.31073/zem.94.9-14
PDF (Українська)

References

Halinskyi, Ya. V. (2014) Ahroekolohichne raionuvannia zemel v orhanichnomu silskohospodarskomu vyrobnytstvi. Zb. materialiv dop. ushasn. II Mizhnar. nauk.-prakt. konf. Zhytomyr: Polissya, 459-464.

Dolzhenchuk, V.I. & Krupko, H.D. (2015). Monitorynh protsesiv dehradatsii ta opusteliuvannia zemel Rivnenskoi oblasti. Ahroekolohichnyi zhurnal. 1. Kyiv, 69-75.

Zaichuk, T.O. Krytychnyi ohliad svitovoho dosvidu markomarketynhu ekolohichno chystych produktiv kharchuvannia [Ekektronnyi resurs]. Reshym dostupu: http://archive.nbuv.gov.ua/soc_gum/Vchnu_ekon/2010_6_4/014-018.pdf.

Zakon Ukrainy «Pro vyrobnytstvo ta obih orhanichnoi silskohospodarskoi produktsii ta syrovyy» [Ekektronnyi resurs]. Reshym dostupu: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/425-18

Zvit Rivnenskoho oblasnoho derzhavnoho proektno-tekhnolohichnoho tsentru okhorony rodiuchosti gruntiv i yakosti produktsii «Oblderzhrodiuchist» pro naukovo-doslidnu robotu «Okhorona rodiuchosti gruntiv i yakosti produktsii» (2008). Rivne.

Kysil, V.I. (2000). Biolohichne zemlerobstvo v Ukraini: problemy i perspektyvy. Kharkiv: Shtych.

Klymenko, M.O., Lyko, D.V., Dolzhenchuk, V.I., Krupko, H.D., Dolzhenchuk, N.V. (2014). Problemy zastosuvannia orhanichnoho zemlerobstva na terytorii Rivnenskoi oblasti. Visnyk NUVHP. Silskohospodarski nauky: zb. nauk. prats. 1(65). Rivne: NUVHP, 3-8.

Martyniuk, M.P. (2017). Derzhavne rehuliuvannia orhanichnoho vyrobnytstva: stan ta perspektyvy rozvytku. Orhanichne vyrobnytstvo i prodovolcha bezpeka. Zhytomyr: ZhNAEU, 4-10.

Orhanichne vyrobnytstvo v Ukraini: realii ta perspektyvy [Ekektronnyi resurs]. Reshym dostupu: https://www.slideshare. net/TarasKutoviy/ss-72695482

Smahlii, O.F., Kardashov, A.T., Lytvak, P.V. ta in. (2006). Ahroekolohiia: Navch. posibnyk. Kyiv: Vyshcha osvita.

Sokol, L.M. & Stefanovska, T.R. (2008). Ekolohichne (orhanichne) zemlerobstvo – skladova staloho silskoho hospodarstva. Ekolohichna bezpeka. 3. 102-109.

Fesenko, A.M. (2015). Orhanichne vyrobnytstvo: yevropeiski i ukrainski pidkhody. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu silskoho hospodarstva imeni Petra Vasylenka. 156. Kharkiv, 243-250. [Ekektronnyi resurs]. Reshym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Vkhdtusg_2015_156_39.

Shevchuk, H.M. (2011). Ekoloho-ekonomichne obgruntuvannia orhanichnoho silskohospodarskoho vyrobnytstva (na prykladi Rivnenskoi oblasti). Marketynh i menedzhnent innovatsii. 4 (T.1). 241-251. [Ekektronnyi resurs]. Reshym dostupu: http://mmi.fem.sumdu.edu.ua.