Structure crop rotations and soil fertility tsenralnoy of zone Forest Steppe
PDF (Українська)

Keywords

crop rotation predecessors, rotation, organic substance fertilization, tillage, fertility, performance.

How to Cite

Demidenko, A., Shapoval, I., Boiko , P., & Litvinov , D. (2016). Structure crop rotations and soil fertility tsenralnoy of zone Forest Steppe. Interdepartmental Thematic Scientific Collection "Agriculture", 2(91), 12-16. https://doi.org/10.31073/zem.91.12-16

Abstract

It is rotined that in the modern terms of management in default of stock-raising and manure indemnification of elements of feed takes place due to uncommodity part of harvest, that is considered as biologithation of crop rotations. In 5 field crop rotations with a pea and herbares without top-dressing returning all uncommodity part, provides complete indemnification of makroelements feeding on potassium, and on nitrogen and phosphorus bal­ ance was negativ. At top-dressing in uncommodity part of harvest there was sufficient number of elements of feed for achievement of positive balance on nitrogen and phosphorus, and in medial 1 ga of crop rotation retorn: 22 kg of nitrogen, 33 kg of phosphorus and 102 kg of potassium.

https://doi.org/10.31073/zem.91.12-16
PDF (Українська)

References

Boyko, P.I., Litvivnov, D.V., Demydenko, O.V., Shapoval, I.S. & Kovalenko, N.P. (2016). Produktyvnist silskoho­ spodarskykh kultur u riznorotatsiynykh sivozminakh na typovykh chornozemakh. Visnyk ahrarnoyi nauky, 12, 11-14.

Demydenko, O.V. (2010). Produktyvnist pyatypilnykh sivozmin zalezhno vid obrobitku gruntu i udobrennya ta yikhnya zdatnist do vidtvorennya rodyuchosti chornozemiv. Posibnyk Ukrayins’koho khliboroba. Min. APK. Insty­ tut roslynnytstva im. Yuryeva, 122-126.

Demydenko, O.V. & Shapoval, I.S. (2011). Balans pozhyvnykh rechovyn v sivozminakh z korotkoyu rotatsiy­ eyu na chornozemakh livoberezhnoho lisostepu Ukrayiny. Posibnyk Ukrayins’koho khliboroba. Min. APK. Instytut roslynnytstva im. Yuryeva, 71-73.

Kovalenko, N.P. (2014). Stanovlennya ta rozvytok naukovo-orhanizatsiynykh osnov zastosuvannya vitchyznyanykh sivozmin u systemakh zemlerobstva (druha polovyna XIX- pochatok XXI st. ): monohrafiya. NAAN, NNS•HB. – Kyiv. TOV «Nilan-LTD».

Zubets, M.V. et.al. (2010). Naukovi osnovy ahropromyslovoho vyrobnytstva v zoni Lisostepu Ukrayiny. Kyiv. Ahrarna nauka.

Sivozminy u zemlerobstvi Ukrayiny. (2002). V.F. Sayko, P.I. Boyko. (Ed). Kyiv: Ahrarna nauka.

Suchasni systemy udobrennya silskohospodarskykh kultur v sivozminakh z riznoyu rotatsiyeyu za osnovnymy hruntovo-klimatychnymy zonamy Ukrayiny. (2008). A.S. Zaryshnyako, M.V. Lisovyi (Ed.) Kyiv : Ahrarna nauka.