Biological activity of clear gray forest soil for different potato fertilizer systems
PDF (Українська)

Keywords

potato, fertilizer system, microbiological activity, mineralization, oligotrophy, nitrification, destruction of cellulose, soil breathing.

How to Cite

Matviichuk, B., & Matviichuk, N. (2018). Biological activity of clear gray forest soil for different potato fertilizer systems. Interdepartmental Thematic Scientific Collection "Agriculture", 1(94), 15-20. https://doi.org/10.31073/zem.94.15-20

Abstract

The article deals with the question of changing the microbiological state and biological activity of the soil in different potato fertilizer systems in the short-term crop rotation of Polissya. It was found that with the consistent application of ma-nure with moderate mineral fertilizer standards, the structure of microbiological cenosis of the soil changes: against the background of their aftereffects, the total number of microorganisms increases by an average of 31%, ammonifiers - by 33%, phosphor mobilizing bacteria - by 2.6 times. The coefficients of mineralization and soil oligotrophy are calculated. It has been proved that all biological processes have positive correlation bonds with the total number of microorganisms, bacteria that use mineral nitrogen forms, ammonifiers, phosphoramidizers and actinomycetes.

https://doi.org/10.31073/zem.94.15-20
PDF (Українська)

References

Mikroorhanizmy i alternatyvne zemlerobstvo / V. P. Patyka, I. A. Tykhonovych, I. D. Filip’iev [ta in.]. - Kyiv :Urozhai, 1993. - 174 s.

Blagodatskaia E. V. Ekologicheskie strategii mikrobnykh soobshchestv pod rasteniiami lugovykh sistem / E. V. Bla-godatskaia, A. M. Ermolaev, T. N. Miakshina // Izvestiia RAN. Ser. Biologiia. - 2004. - № 6. - S. 740–748.

Ekolohiya mikroorhanizmiv / V. P. Patyka, T. H. Omelyanets’, I. V. Hrynyk, V. F. Petrychenko. - Kyyiv :Osnova, 2007. - 192 s.

Minev V. G. Biologicheskoe zemledelie i mineralnye udobreniia / V. G. Minev, B. Debrecheni, T. Mazur. - Moskva :Kolos, 1993. - 413 s.

Chub M. V. Povyshenie dozy udobrenii i mikroflora / M. V. Chub // Tr. Kharkovskogo s.-kh. instituta. - 1972. - T. 170. - S. 130–157.

Dospekhov B. S. Metodika polevogo opyta (s osnovami statisticheskoi obrabotki rezultatov issledovanii): uchebnik [dlia stud. vysshikh s.-kh. ucheb. zavedenii] / B. S. Dospekhov. – [izd. 5-e, dop. ipererab.]. - M.: Vysshaia shk., 1985. - 351 s.

Zviagentcev D. G. Pochva i mikroorganizmy / D. G. Zviagentcev. - Moskva : Izd-vo Moskov. un-ta, 1987. - 256 s.

Andreiuk E. I. Osnovy ekologii pochvennykh mikroorganizmov / AN Ukrainy, In-t mikrobiologii i virusologii im. D. K. Zabolotnogo // E. I. Andreiuk, E. V. Valagurova. - Kiev :Naukova dumka, 1992. - 224 s.