Productivity of sugar beets depending on the method of main soil tillage and levels of fertilization
PDF (Українська)

Keywords

yielding capacity, sugar content, shallow no-plow tillage, plowing, fertilization levels.

How to Cite

Tyrus, M. L. (2018). Productivity of sugar beets depending on the method of main soil tillage and levels of fertilization. Interdepartmental Thematic Scientific Collection "Agriculture", 1(94), 21-26. https://doi.org/10.31073/zem.94.21-26

Abstract

Soil tillage and fertilization level are important in the system of agro-technical measures that increase soil fertility and sugar beets productivity. Today the cultivation of this crop requires a great deal of expense, therefore, there is a need for a wider study of the use of cheap soil cultivation, soil protection, energy-saving soil tillage technologies and appropriate ferti-lization levels.

Under western Forest-Steppe of Ukraine conditions, investigations were conducted on dark grey podzolic light loamy soils where the influence of tillage models and fertilization levels on the formation of sugar beets root crops was studied.

Shallow no-plow tillage of the soil on 14-16 cm is expedient to use as a main tillage under sugar beets. Under favorable weather and climatic conditions, it can provide yielding capacity at the level of deep fall plowing. The use of shallow no-plow tillage helped to increase the yielding capacity of sugar beet roots relative to plowing by 28-30 cm for 1.3 t / ha and the biological sugar output – for 0.2 t / ha. Then the sugar content was by 0.1% higher in the application of deep fall plowing on 28-30 cm.

The optimization of the system of sugar beets fertilization allows ensuring the growth of the yielding capacity of root crops. It is established that the application of fertilizer norm N300P225K350 provides the yielding capacity at the level of 90 t / ha. The sugar content of root crops at the given fertilizer rate was the lowest in the experiment - 16.5 – 16.6%. Thanks to the high yielding capacity of root crops in terms of N300P225K350, the sugar harvesting was the highest and depending on the method of basic soil tillage was 14.95 – 14.79 t / ha. That is in 3.2 times more as to the control, in 1.3 times more than the norm of N180P135K210 and in 1.1 more than the fertilization level N240P180K280.

https://doi.org/10.31073/zem.94.21-26
PDF (Українська)

References

Spicher J. (2007). Rohstoff für .Zucker und Treibstoff. Zuckerrübe, (3), 15-18.

Zherdetskyi I. (2009). Dohlianuv za buriakamy – otrymav urozhai vysokoi yakosti. Propozytsiia, (11), 68-71.

Stelmashchuk A. M. (2012). Intensyfikatsiia vyroshchuvannia tsukrovykh buriakiv v ahrarnykh pidpryiemstvakh. Innovatsiina ekonomika. Vseukrainskyi naukovo-vyrobnychyi zhurnal, 9(35), 72-76.

Zubenko V.F., Roik M.V. (2007). Buriakivnytstvo. Problemy intensyfikatsii ta resursozberezhennia. 486.

Sinchenko V. M., Tsvei Ya. P., Pyrkin V, I., Ivanina V. V., Makukh Ya. P., Haponenko H. D., Horelenko V. I., Hizbullina L. N., Moskalenko V. P. (2013). Vymohy bioadaptyvnoi tekhnolohii vyrobnytstva tsukrovykh buriakiv do osnovnoho obrobitku gruntu. Tsukrovi buriaky, (4), 5-10.

Voitiuk P. O., Kremsal V., Shulhan I. (2009). Vybir ratsionalnoho osnovnoho obrobitku hruntu pid tsukrovi buriaky. Propozytsiia, (9).

Boichuk O. V. (2013). Vplyv riznykh system obrobitku gruntu na zapasy produktyvnoi volohy ta yii vykorystannia roslynamy u posivakh tsukrovykh buriakiv. Naukovi pratsi Instytutu bioenerhetychnykh kultur i tsukrovykh buriakiv : zb. nauk. prats. 17(2), 117–120.

Lytsukov S. D., Shyriaev A. V., Kuznetsova L. N. (2016). Yzmenenye ahrofyzycheskykh pokazatelei plodorodyia v zavysymosty ot sposoba obrabotky pochvы. Sakharnaia svekla, (2), 30-33.

Tyrus M. L. (2017). Dynamika narostannia masy koreneplodu ta lystkovoho aparatu zalezhno vid sposobiv osnovnoho obrobitku gruntu ta rivniv udobrennia. Materialy V mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Aktualni pytannia suchasnoi ahrarnoi nauky»: 15 lystopada 2017 r. –Uman: UNUS, 124-126.

Lykhochvor V. V., Kostiuchko S. S. (2014). Zbalansovane zhyvlennia tsukrovykh buriakiv. Ahrobiznes. 11. Sabine Valder. (2016). Für Höchsterträge gut versorgen. Zuckerrüben journal, (1), 14-15.

Hryniv S. M. (2012). Vplyv mineralnoho zhyvlennia na produktyvnist tsukrovykh buriakiv. Zbirnyk naukovykh prats Instytutu bioenerhetychnykh kultur i tsukrovykh buriakiv, (14), 56-59.

Rubyn B. A. (1968). Fyzyolohyia s/kh rastenyi. (7), 426.