Formation of crop rotation as a means of preventing degradation аnd improving soil fertility of the Carpathian region
PDF (Українська)

Keywords

crop rotation, productivity, soil degradation, ecological balance, soil fertility.

How to Cite

Kachmar, O., Vavrynovych, O., Dubytsky, O., Dubytska, A., & Shcherba, M. (2018). Formation of crop rotation as a means of preventing degradation аnd improving soil fertility of the Carpathian region. Interdepartmental Thematic Scientific Collection "Agriculture", 2(95), 20-25. https://doi.org/10.31073/zem.95.20-25

Abstract

Scientific and methodological approaches to the formation of zonal ecologically safe crop rotations as a basic subsystem of farming in the formation of high, stable productivity of agricultural crops are substantiated, while ensuring the reproduction of soil fertility, increasing the efficiency of fertilizer systems and environmental protection. Various rotational crop rotations for introduction in the conditions of the Carpathian region in farms of different specialization and intensity of production are proposed.

https://doi.org/10.31073/zem.95.20-25
PDF (Українська)

References

Boiko P.I., Kovalenko N.P. (2006). Naukovo innovatsiini aspekty sivozmin v Ukraini. Visnyk ahrarnoi nauk, 5, 24–28.

Yeshchenko V.O. (2015). Rol sivozmin u suchasnomu zemlerobstvi. Zemlerobstvo: mizhvid. temat. nauk. Zb, 1, 23–27.

Kaminskyi V.F., Shevchenko I.P., Kolomiiets L.P. (2018). Naukovo-metodychne zabezpechennia okhorony zemel silskohospodarskoho pryznachennia yak peredumova staloho rozvytku ahropromyslovoho kompleksu Ukrainy. Visnyk ahrarnoi nauky, 1, 5–10.

Kaminskyi V.F., Boiko P.I. (2013). Rol sivozmin u suchasnomu zemlerobstvi. Visnyk ahrarnoi nauky, 6, 5-9.

Kaminskyi V.F. (2015). Sivozmina yak osnova staloho zemlekorystuvannia ta prodovolchoi bezpeky Ukrainy. Zb naukovykh prats NNTs «Instytut zemlerobstva NAAN», 2, 3–15.

Litvinov D.V. (2015). Ahrobiolohichni osnovy pidvyshchennia efektyvnosti korotkorotatsiinykh sivozmin Livoberezhnoho Lisostepu Ukrainy : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia d-ra s.-h. nauk : spets. 06.01.01 «Zahalne zemlerobstvo». Kyiv.

Boiko P.I. (2016). Metodychni pidkhody do vyznachennia kompleksnoho vplyvu osnovnykh skladovykh systemy zemlerobstva na produktyvnist ahrofitotsenoziv i rodiuchist gruntu / ta in. Zemlerobstvo: mizhvid. temat. nauk. zb., 1, 10–21.

Zaryshniak A.S. (2013). Stratehiia rozvytku ahropromyslovoho vyrobnytstva za zberezhennia landshaftiv i rekreatsiinykh zon Karpatskoho rehionu / ta in. Visnyk ahrarnoi nauky, 11, 13–21.

Tanchyk S.P. (2009). Efektyvnist system zemlerobstva v Ukraini Visnyk ahrarnoi nauky, 12, 5–11.

Tsvei Ya.P. (2014). Rodiuchist gruntiv i produktyvnist sivozmin. Kyiv.

Gadzalo Ya.M., Kaminsky V.F., Saiko V.F. (2015). Crop rotations in agriculture of Ukraine. Zemlerobstvo: mizhvid. temat. nauk. zb., 1, 3–6.