Change of the redox potential in the profile of light grey forest surface-gleyed soil under different anthropogenic
PDF (Українська)

Keywords

redox potential, soil, profile, horizon, fertilization, acidity

How to Cite

Gavrishko, O., Olifir, Y., & Partyka, T. (2018). Change of the redox potential in the profile of light grey forest surface-gleyed soil under different anthropogenic. Interdepartmental Thematic Scientific Collection "Agriculture", 2(95), 26-29. https://doi.org/10.31073/zem.95.26-29

Abstract

The results of studies of the change in redox potential in the profile of light gray forest surface-gleyed soil on variants with long-term agricultural use without applying fertilizers and mineral fertilizer system solely compared with the soil under the forest are presented. On the basis of the conducted analyzes it was established, that soil tillage without fertilizer application and with mineral fertilizer solely has a different effect on ROP in the profile. In the soil without fertilization (control) as compared to the forest a moderate oxidizing (514 mV) and slightly oxidizing (437 mV)

processes are happening. Prolonged application of mineral fertilizers to the soil (N65R68K68) significantly reduced the redox potential of all genetic horizons compared with forest and control without fertilizers. For the given fertilizer system the highest values of ROP were obtained in arable HEgl and underarable HEgl layers: 426 mV and 416 mV

respectively. Redox potential sharply decreases with the depth to 398-311 mV, which characterizes processes occurring in the soil profile, as weakly reducing and close to moderately reducing.

https://doi.org/10.31073/zem.95.26-29
PDF (Українська)

References

Veremeyenko S.I. (1997). Evolyutsiya ta upravlinnya produktyvnistyu gruntiv Polissya Ukrayiny. Luts’k: Nadstyr’ya.

Hamkalo Z.H. (2008). Ekolohichna yakist’ gruntu. L’viv: Vydavn. tsentr LNU imeni Ivana Franka.

Kyryl’chuk A.A., Bonishko O.S. (2011). Khimiya gruntiv. Osnovy teoriyi i praktykum . L’viv : Vydavn. tsentr LNU imeni Ivana Franka.

Kostenkov N.M. (1987). Okyslytel’no-vosstanovytel’nye rezhymy v pochvakh peryodycheskoho pereuvlazhnenyya. M.: Nauka.

Mamontov V.H., Panov N.P., Kaurychev Y.S., Yhnat’ev N.N. (2006). Obshchee pochvovedenye. M. : Kolos.

Orlov D.S., Dzhyndyl A.R. (1974). Okyslytel’no-vosstanovytel’nyy rezhym nekotorykh pochv dernovo-podzolystoy zony. Ahrokhymyya, 3, 16–20.

Poznyak S.P.(2010). Gruntoznavstvo i heohrafiya gruntiv. Ch. 1. L’viv : Vydavn. tsentr LNU imeni Ivana Franka.

Serdobol’s’kyy Y.P. (1950). Okyslytel’no-vosstanovytel’nye y shchelochno-kyslotnye uslovyya hleeobrazovanyya. Tr. Pochven. yn-ta ym. V.V. Dokuchaeva, 3, 73–81.

Khtryan N.K. (1976). Osnovnye zadachy y obshchye metody yzuchenyya pochvennoho rezhyma. Trudy NYY pochvovedenyya y ahrokhymyy MSKh Arm. SSR. Erevan, ХI, 28–34.

Cheshko N.F. (2012). Termodynamichnyy pidkhid do otsinky znachnosti okremykh fizyko-khimichnykh protsesiv dlya funktsionuvannya bufernykh vlastyvostey gruntiv. Biolohichni systemy. Biolohiya : Naukovyі visnyk Chernivets’koho universytetu, 4, 2, 224–227.