The effect of fertilizing systems on the potassium capacity of dark gray soil
PDF (Українська)

Keywords

The effect of fertilizing systems on the potassium capacity of dark gray soil

How to Cite

Korsun, S., Davydiuk, A., & Hirnyk, V. (2018). The effect of fertilizing systems on the potassium capacity of dark gray soil. Interdepartmental Thematic Scientific Collection "Agriculture", 2(95), 35-41. https://doi.org/10.31073/zem.95.35-41

Abstract

Purpose. Identify the features of changes in the factor of potassium capacity of dark gray soil under long-term systematic application of different doses of mineral and organic fertilizers. Methods. Field, laboratory, mathematical and statistical. Results. At various intensities of fertilizer systems and fertilizer ratios, it has been established that the long (30 years) use of organic and mineral fertilizers contributed not only to stabilization but also to the restoration of the stock of moving potassium in the arable soil layer in comparison with the initial data (1987).The growth of mobile potassium content was consistent with the increase in the agrochemical load in crop rotation. Conclusions. Long-term systematic application for 1987–2000 years mineral fertilizers in doses of 265–397 kg of NPK on the background of 10 tons of manure per 1 ha of crop rotation, in 2001–2010 years – 211–316,5 kg of NPK per 1 ha, and in 2011–2017 years – 217,5–326,4 kg of NPK per 1 ha on the background plowing crop by-products had a significant impact in the factor on the capacity factor of potassium of dark gray podzolized soil, ensuring it is elevated and very high level.

https://doi.org/10.31073/zem.95.35-41
PDF (Українська)

References

Nosko, B.S., Lisovyy, N.V., Stolyar V.M. (1998). Kaliy v pochvakh Ukrainy i effektivnost’ kaliynykh udobreniy [Potassium in the soils of Ukraine and potassium fertilizer efficiency].–Khar’kov: IPA [inUkrainian].

Nosko, B.S., Prokoshev V.V.(1999). Kaliyni dobryva v zemlerobstvi Ukrayiny [Potash fertilizers in agriculture of Ukraine].– Bazelʹ: Mizhnarodnyy instytut kaliyu[inUkrainian].

Marchuk, I.U., Makarenko, V.M., Rozstalʹnyy, A.V., Savchuk, V.YE. (2002). Dobryvatayikhvykorystannya: Dovidnyk[Fertilizers and their use: Directory].– Kyyiv: TOV «Kompaniya» «YunivestMarketynh»[in Ukrainian].

Kaliy pozhyvna rechovyna, neobkhidna dlya zhyttya [Potassium is a nutrient essential to life]. [Elektronnyyresurs – Rezhym dostupu: https://www.ipipotash.org/udocs/402-essensial-ukrain.pdf [in Ukrainian].

Natsionalʹna dopovidʹ pro stan rodyuchosti gruntiv Ukrayiny [National report on soil fertility in Ukraine].(2010). – Kyiv. [in Ukrainian].

Yakistʹ gruntu. Pokaznyky rodyuchosti gruntiv: DSTU 4362:2004. [Quality of soil. Indicators of soil fertility: DSTU 4362: 2004.[Chynnyyvid 2004-12-09]. Kyyiv: Derzhspozhyvstandart Ukrayiny, 2005. [in Ukrainian].

Pokaznyky rodyuchosti gruntiv Ukrayiny za X turobstezhennya [Elektronnyyresurs]. [Indicators of soil fertility in Ukraine for the X round of the survey].– Rezhym dostupu: http://www.iogu.gov.ua/pasportizaciya/ahrohimichne-obstezhennya- silskohospodarskyh-uhid/.[inUkrainian].

Lopushnyak, V.I. (2013). Vplyv system udobrennya na kaliynyy rezhym temno-sirohoopidzolenoho gruntu [Influence of fertilizer systems on the potassium regime of dark gray odzolized soil]. Visnyk Natsionalʹnoho universytetu vodnoho hospodarstva ta pryrodokorystuvannya – Bulletin of the National University of Water Management and Nature Management. 2 (62). 215–223. [inUkrainian].

Hospodarenko, H.M.(2002). Osnovy intehrovanoho zastosuvannya dobryv (monohrafiya) [Fundamentals of Integrated Use of Fertilizers (monograph)].Kyyiv: Nichlav,.[inUkrainian].

Dehodyuk, E.H., Nykyforenko, L.I., Hamalyey, V.I. (1992). Rehulyuvannya kaliynoho rezhymu gruntiv [Regulation of potassium soil regime].Vyroshchuvannya ekolohichno chystoyi produktsiyi roslynnytstva. – Kyyiv: Urozhay. [inUkrainian].

Yakymenko V.N. (1995). Éffektyvnostʹ kalyynykh udobrenyy na pochvakh s razlychnoy obespechennostʹyu kalyem [Efficiency of potassium fertilizers on soils with different potassium]. Ahrokhymya – Agrochemicals.12. 71–75. [inUkrainian].

Hospodarenko, H.M., Cherno, O.D. (2015). Balans osnovnykh elementiv zhyvlennya za tryvaloho zastosuvannya dobryv [Balance of main batteries for long-term use of fertilizers]. Zemlerobstvo – Agriculture. 2. 47–50. [inUkrainian].

Cherno, O.D., Prokopchuk, I.V., Stasinyevych, O.YU (2006). Vynos kaliyu kulʹturamy polʹovoyi sivozminy ta yoho balans za 40-richnoho zastosuvannya dobryv [Extraction of potassium by crops of field crop rotation and its balance for 40 years of application of fertilizers]. Ahrokhimiya i gruntoznavstvo – Agrochemistry and soil science. Mizhvidomchyy tematychnyy naukovyy zbirnyk. Spets. vypuskdo VII zʺyizdu UTHA. Grunty – osnova dobrobutu derzhavy, turbota kozhnoho. Kharkiv. 3. 152 –155. [inUkrainian].

Nosko, B.S., Hladkikh, YE. YU. (2011). Pislyadiya mineralʹnykh dobryv na kaliynyy fond chornozemu typovoho [Post- fertilization of mineral fertilizers on the potash base of typical black earth]. Visnyk ahrarnoyi nauky – Bulletin of Agrarian Science. 2011. 10. 14-16. [inUkrainian].

Dehodyuk, S.E., Litvinova, O.A., Kyrychenko, A.V. (2014). Balans pozhyvnykh rechovyn za tryvaloho zastosuvannya dobryv u zernoprosapniy sivozmini [Balance of nutrients for prolonged use of fertilizers in grain-seed crop rotation]. Visnyk ahrarnoyi nauky – Bulletin of Agrarian Science. 2014. 7 (737). 16–19. [in Ukrainian].

Tsvey, YA.P., Ivanina, V.V., Petrova, O.P. Dubovyy, YU.V. (2017).Vplyv tryvaloho vnesennya dobryv na kaliynyy rezhym chornozemu typovoho v riznorotatsiynykh sivozminakh [Influence of prolonged fertilization on the potash regime of chernozem typical in non-rotation crop rotations].Visnyk ahrarnoyi nauky – Bulletin of Agrarian Science. 2013. 4. 17–20. [in Ukrainian].

Litvinov, D.V. (2017). Dynamika vmistu obminnoho kaliyu v chornozemi typovomu v korotkorotatsiyniy sivozmini [Dynamics of the content of exchangeable potassium in chernozem typical in short-rotation crop rotation]. Zemlerobstvo – Agriculture. 2017. 2. 13–18.

Cherno, O.D. (2002). Vplyv tryvaloho zastosuvannya dobryv na vmist rukhomoho kaliyu v chornozemi opidzolenomu [Influence of prolonged use of fertilizers on the content of mobile potassium in chernozempodzolenom]. Ahrokhimiya i gruntoznavstvo – Agrochemistry and Soil Science:Mizhvid. temat. nauk. zb. – Spetsvypusk: Grunty – osnova dobrobutu derzhavy – turbota kozhnoho. – Kharkiv. 3. 307–309.

DSTU 4115-2002 Grunty (2002). Vyznachennya rukhomykh spoluk fosforu i kaliyu za modyfikovany mmetodom Chyrykova [DSTU 4115-2002 Soils. Determination of mobile compounds of phosphorus and potassium using the modified Chirikov method].

DSTU ISO 10381-2:2004 (2004). Yakistʹ hruntu. Vidbyrannya prob. Chastyna 2. Nastanovy z metodiv vidbyrannya prob[DSTU ISO 10381-2: 2004 Quality of soil. Sampling Part 2.Guidance on sampling methods].