Regime of soil humus rural residential areas organic farming systems
PDF (Українська)

Keywords

organic farming, habitats, humus, variability, humus formation, humic acids, organic fertilizers

How to Cite

Shkarivska, L. (2018). Regime of soil humus rural residential areas organic farming systems. Interdepartmental Thematic Scientific Collection "Agriculture", 2(95), 78-81. https://doi.org/10.31073/zem.95.78-81

Abstract

The changes of the soil’s humus soil within the rural areas are investigated for the organic farming system. The most significant impact of organic agriculture on humus content over 55% was observed on soddy podzolic soils (V>75%), the lowest –7,5% on typical chernozem (V≈16%). Changes in the qualitative composition of humus for the introduction of various types of organic substrates are analyzed.

https://doi.org/10.31073/zem.95.78-81
PDF (Українська)

References

Rohach S.M. (2016). Ekolohichni aspekty formuvannya rynku silskohospodarskykh zemel v Ukrayini [Environmental aspects of the agricultural land market in Ukraine]. Ekonomiko-pravova paradyhma rozvytku suchasnoho suspilstva. – Rezhym dostupu : http://studlib.org.ua/index.php / eprs / article / view / 48–46.

Onehina V.M., Batyuk L.A. (2016). Suchasni tendentsiyi rozvytku silskykh terytoriy yak zahroza ekonomichniy bezpetsi Ukrayiny [Modern trends in the development of rural areas as a threat to Ukraine’s economic security] Aktualni problemy innovatsiynoyi ekonomiky. 1, 33-36. - Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apie_2016_1_8).

Zakon Ukrayiny Pro Osnovni zasady (stratehiyu) derzhavnoyi ekolohichnoyi polityky Ukrayiny na period do 2020 roku (2011). [The Law of Ukraine on the Basic Principles (Strategy) of the State Environmental Policy of Ukraine for the period up to 2020]. Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny (VVR), 26, 218) Rezhym dostupu : http://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/2818-17

Korsun S.H., Kaminskyy V.F., Hamaley V.I. (2010). Ekotoksykolohichne obstezhennya silskykh selbyshchnykh terytoriy: metodychni rekomendatsiyi. [Ecotoxicological survey of rural areas: methodical recommendations]. K.: VD «EKMO».

Hamalyey V.I., Shkarivska L.I. (2009). Humusnyy stan temno-siroho opidzolenoho gruntu za riznykh system udobrennya [Humus state of dark gray podzolized soil for different fertilizer systems]. Visnyk ahrarnoyi nauky, 12. 19–22.

Plotnykova T.A. (1972). Kharakterystyka osobennostey obrazovanyya y pryrody humusovykh veshchestv pochv s pomoshchyu dannykh optycheskoy plotnosty. [Characteristics of the peculiarities of the formation and nature of the humus substances of the soil with the help of data of optical density]. V sb.: Heohrafyya, henezys y plodorodye pochv. L.: Kolos, 4, 196–200.

Hamalyey V.I. (2010). Stan chornozemiv typovykh za orhanichnoho zemlerobstva [The state of chernozems typical of organic farming] Visnyk ahrarnoyi nauky, 12, 48–51.