The effect of agrochemical loading on the migration mobile phosphates in profile dark gray podzolized soil
PDF (Українська)

Keywords

phosphorus, phosphate capacity factor, migratory processes of mobile phosphorus, agroecological monitoring, mineral and organic fertilizers.

How to Cite

Korsun , S., Davydiuk , A., & Panasiuk , M. (2017). The effect of agrochemical loading on the migration mobile phosphates in profile dark gray podzolized soil. Interdepartmental Thematic Scientific Collection "Agriculture", 2(93), 35-38. https://doi.org/10.31073/zem.93.35-38

Abstract

The purpose of the study was to investigate the direction of migration processes of mobile phosphorus in the dark gray profile of podzolized soil for the long systematic application of various doses of organic and mineral fertilizers. Methods. Laboratory and mathematical-statistical. Results. The results of researches on studying migration processes of mobile phosphorus in the profile of dark gray podzolized soil under the influence of agrochemical loading are given. It was established that the application of mineral phosphates in the dose P74 on the fone of N75K83 and organic fertilizers on the dark gray podzolized soils of the right bank of the Forest steppe is sufficient for the expanded reproduction of the natural level of factor the capacity phosphates for preventing the migration of phosphorus compounds in the lower horizons of the soil.

https://doi.org/10.31073/zem.93.35-38
PDF (Українська)

References

Metalidi V. S. & Shchepel I. V. (1999). Syrovynna baza fosfativ Ukrayiny [The raw material base of phosphates in Ukraine]. Mineralni resursy Ukrayiny, 2, 267–269. (in Ukrainian).

Medvedyev V. V. (2000). Problema fosforu v Ukrayini ta shlyakhy yiyi rozvyazannya [The problem of phosphorus in Ukraine and the ways of its solution]. Visnyk ahrarnoyi nauky, 7, 82–84. (in Ukrainian).

Makkelvy V. E. (1977). Fosfor v okruzhayushchey srede [Phosphorus in the environment].. Moskva : Myr, , 24–37. (in Russian).

Nosko B. S., Khrystenko A. O. & Babynin V. I. (1997). Fosforyty yak dzherelo zhyvlennya silskohospodarskykh kultur [Phosphorus as a source of food crops]. Vykorystannya netradytsiynykh syrovynnykh resursiv u silskomu hospodarstvi, Zb. naukovykh statey i dopovidey. Lutsk : Nadstyrya, 18–20. (in Ukrainian).

Kramarov O. S., Pysarenko P. V., Khrystenko A. O. & in. (2014). Zmina vmistu rukhomoho fosforu v henetychnykh horyzontakh chornozemu zvychaynoho na rilli vidnosno tsilyny v umovakh pivnichnoho Stepu Ukrayiny [Change in the content of mobile phosphorus in the genetic horizons of common black soil on arable land in relation to virgin soil in conditions of the northern steppe of Ukraine]. Visnyk Poltavskoyi derzhavnoyi ahrarnoyi akademiyi, 2, 7–22. (in Ukrainian).

Stakhiv M. P. (2010). Fosforne zhyvlennya roslyn ta metodychni aspekty vyznachennya rukhomykh spoluk fosforu v grunti [Phosphate nutrition of plants and methodical aspects of determination of mobile phosphorus compounds in soil]. Gruntoznavstvo, T. 11, 3–4, 88–95. (in Ukrainian).

Hamalyey V. I., Korsun S. H. & Litvinov D. V. (2002). Zmina fosfatnoho rezhymu temno-siroho opidzolenoho gruntu pid vplyvom udobrennya [Changing the phosphate regime of dark gray podzolized soil under the influence of fertilization]. Zbirnyk naukovykh prats IZ UAAN. Kyiv, 1, 40–44. (in Ukrainian).

Korsun S. H., Davydyuk H. V., Yula V. M. & Panasyuk M. O. (2016). Vplyv system udobrennya na yemnist fosfativ temno-siroho opidzolenoho gruntu [The effect of fertilization systems on the capacity of phosphates dark gray podzolized soil].Mizhvidomchyy tematychnyy naukovyy zbirnyk “Zemlerobstvo”. Kyiv: VP “Edelveys”, 1 (90), 49–52. (in Ukrainian).

DSTU 4115-2002 Grunty. Vyznachennya rukhomykh spoluk fosforu i kaliyu za modyfikovanym metodom Chyrykova. (in Ukrainian).

Dospehov B. A. (1985). Metodika polevogo opyta (s osnovami statisticheskoj obrabotki rezul’tatov issledovanij) [Methodology of field experience (with the basics of statistical processing of research results)]. Moskva: Agropromizdat, 351. (in Russian).