ЗЕМЛЕРОБСТВО

міжвідомчий тематичний науковий збірник

Київ : ВП “Едельвейс”, 2017. – Вип. 2 (93). – 82 с.

Видання занесене до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата сільськогосподарських наук (наказ МОН України від 13.07.2015 р. № 747).

Рекомендовано до публікації рішенням вченої ради ННЦ “Інститут землеробства НААН” (протокол No 12 від 27.10.2017 р.).

У збірнику представлено результати досліджень з питань розроблення й освоєння сівозмін, систем обробітку ґрунту, удобрення культур, способів відтворення та підвищення родючості ґрунтів, нових технологій вирощування зернових і кормових культур.

ЗМІСТ

Камінський В.Ф., Шевченко І.П., Коломієць Л.П. Землевпорядне забезпечення охорони і раціонального використання земель сільськогосподарських землекористувань

Остапчук Л.В. Теоретичні основи екологічної оптимізації агроландшафтів Київської області

Літвінов Д.В. Динаміка вмісту обмінного калію в чорноземі типовому в короткоротаційних сівозмінах

Ткаченко М.А., Кондратюк І.М., Шкляр В.М., Дергач М.О. Вплив повторного вапнування на збереження родючості сірого лісового ґрунту

Вірьовка В.М., Опанасенко О.Г., Перець С.В. Енергетичні – однорічні та багаторічні трав’янисті культури на вилучених з інтенсивного обробітку осушуваних торфових ґрунтах

Корсун С.Г., Давидюк Г.В., Панасюк М.О. Вплив агрохімічного навантаження на міграцію рухомого фосфору у профілі темно-сірого опідзоленого грунту

Літвінова О.А., Боднар Ю.Д. Вплив добрив на накопичення лабільної органічної речовини сірого лісового ґрунту у польовій сівозміні

Пелюховський С.Г. Агрофізичні та фізико-хімічні властивості сірого лісового ґрунту за впливу різних видів добрив і хімічної меліорації

Брухаль Ф.Й., Красюк Л.М. Ефективність гербіцидів у посівах люпину вузьколистого

Слюсар І.Т., Сербенюк В.О., Соляник О.П. Ефективність використання осушуваних органогенних ґрунтів за органічного землеробства

Слюсар С.М. Особливості росту та розвитку сорго в Правобережному Лісостепу

Повидало В.М. Особливості виробництва сільськогосподарської продукції на схилових землях

Корнійчук А.В. No-till – технологія вирощування пшениці озимої як фактор оптимізації гідротермічного режиму грунту

Дегодюк С.Е. Еколого-відновлювані моделі біологізації землеробства в Україні